ബൈക്ക് റൈഡേഴ്‌സ് (ഇന്ത്യൻ റ്റു വീലർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് )

Posted by Skilotech Overseas Manpower Service on 2021-04-06
This Job will become expired on 2021-04-21
ബൈക്ക് റൈഡേഴ്‌സ്  (ഇന്ത്യൻ റ്റു വീലർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് )

How To Apply for This Job: Read the Job Details carefully, If the Job Requirement matches your Profile, Apply by Sending Docs to the Email ID Mentioned on the Job Ad / JD or Call them or Contact office on the mentioned Address
( Download GULFWalkin Android App and Find Middle East Jobs, Free Overseas Recruitment, CV Selections, Skype Interviews, Telephonic Interviews, Europe Jobs, Singapore Jobs etc. in a Single Click @ http://bit.ly/2Jevelb )Position : hrdskilotech@gmail.com
Working Location : Middle East / Overseas
Hiring Organization : LEADING COMPANY / GROUP
Employment Type :  Full-Time

യുഎഇ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഒരു സുവർണ്ണാവസരം!! ആകർഷകമായ സാലറിയും ഒപ്പം ഭക്ഷണവും, താമസസൗകര്യവും, ടിപ്പ്സും... 

GULFWalkin brings you Latest NRI Connect, Jobs at Gulf, Assignment Abroads, Gulf Jobs Indian, Gulf Job Paper, EAbroad Jobs, Gulf Job Times, News about Abroad Jobs & Overseas Job Interviews across India. We do not Directly Involve in any of the Recruitment Process. Although we try our level best to bring you Authentic Jobs only, you are requested to investigate about the Recruiting Agent before you accept the Job Offer / Pay any Money to them.

Share This Job and Help Your Friends


RELATED JOBS

Jobs by:IOC Services

A Leading Catering Company in Saudi Arabia

A Leading Catering Company in Saudi Arabia

IOC SERVICES (Approved by MEA, Govt of India) Bangalore. 📞- 080 48909055 📱 - 08105703333 📧 - hr4@iocservices.com 🖥️ - For more jobs updates follow the Facebook Page 👉 *http://www.facebook.com/iocservices/* 🖥️ - Follow our Instagram 👉...

View Details