നഴ്സുമാർക്ക് മാൾട്ടയിലേക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് പ്രോഗ്രാം

Posted by Gowell International on 2019-09-08
This Job will become expired on 2019-09-30How To Apply for This Job: Read the Job Details carefully, If the Job Requirement matches your Profile, Apply by Sending Docs to the Email ID Mentioned on the Job Ad / JD or Call them or Contact office on the mentioned Address

( Download GULFWalkin Android App and Find Middle East Jobs, Free Overseas Recruitment, CV Selections, Skype Interviews, Telephonic Interviews, Europe Jobs, Singapore Jobs etc. in a Single Click @ http://bit.ly/2Jevelb )Position : CARE WORKER (ONLY FOR BSC / GNM NURSES)
Salary Package : BEST IN THE INDUSTRY
Working Location : EUROPE
Hiring Organization : LEADING COMPANY / GROUP
Employment Type :  Full-Time

നഴ്സുമാർക്ക് മാൾട്ടയിലേക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് പ്രോഗ്രാം (കെയർ വർക്കർ ). IELTS / OET സ്കോർ ഇല്ലാതെതന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ് തുടങ്ങാൻ അവസരം. എല്ലാ വീക്കിലും ഇന്റർവ്യൂ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ ഡീറ്റൈൽസിനായി ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നേരിട്ടുവരുകയോ താഴെ പറയുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ ഫുൾ സെറ്റ് CV ഞങ്ങളുടെ nursingjobs@gowellinternational.com ലേക്ക് Email ചെയ്യുക
Enquiries: +91 8138832188 , 0484 26333 58, Website: www.gowellinternational.com

GULFWalkin brings you Latest News about Abroad Jobs & Overseas Job Interviews across India. We do not Directly Involve in any of the Recruitment Process. Although we try our level best to bring you Authentic Jobs only, you are requested to investigate about the Recruiting Agent before you accept the Job Offer / Pay any Money to them.

Share This Job and Help Your Friends


RELATED JOBS

REQUIREMENT FOR OIL DRILLING RIGS IN KUWAIT

REQUIREMENT FOR OIL DRILLING RIGS IN KUWAIT

SEND ONLY COMPLETED BIODATA WITH EDUCATIONAL & EXP CERTIFICATES AND PASSPORT COPY. PLEASE NOTE THAT ONLY SELECTED CANDIDATES WILL GET APPLICATION FORM FOR SUBMISSION AND FINAL INTERVIEW. CHECK THE CRITERIA (EDUCATION, AGE, MINIMUM RIG CAPACITY AND MINIMUM EXPERIENCE WELL AND ONLY ELIGIBLE...

View Details

REQUIREMENT FOR OIL DRILLING RIGS IN KUWAIT

REQUIREMENT FOR OIL DRILLING RIGS IN KUWAIT

SEND ONLY COMPLETED BIODATA WITH EDUCATIONAL & EXP CERTIFICATES AND PASSPORT COPY. PLEASE NOTE THAT ONLY SELECTED CANDIDATES WILL GET APPLICATION FORM FOR SUBMISSION AND FINAL INTERVIEW. CHECK THE CRITERIA (EDUCATION, AGE, MINIMUM RIG CAPACITY AND MINIMUM EXPERIENCE WELL AND ONLY ELIGIBLE...

View Details